česky česky        english english

Osobní údaje

Na základě naší obchodní spolupráce (vytvořením objednávky v e-shopu saudek.com) udělujete společnosti se sídlem Blodkova 1372/6, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dále jen "saudek.com") souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje, jež společnost saudek.com získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností saudek.com, jako dodavatelem, jehož předmětem je prodej knih, fotografií, jejich reprodukcí a dalších tiskovin. Jedná se o zejména osobní údaje a. - f., níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

  1. jméno a příjmení;
  2. adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
  3. e-mailová adresa;
  4. telefonní kontakt;
  5. IP adresa.

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

  1. k marketingovým účelům společnosti saudek.com; tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů apod.;
  2. za účelem analýz osobních údajů zákazníků společnosti saudek.com, umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing).

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost saudek.com, bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost saudek.com pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (marketingové či reklamní agentury) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností saudek.com

4a) pro objednávky z e-shopu: po dobu záruční lhůty kupovaného zboží + 6 měsíců  (tedy nejdéle 30 měsíců)

4b) pro newslettery na dobu neurčitou do doby odhlášení zákazníkem (link v každém newsletteru)

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti saudek.com vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu samuel@saudek.com.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako  j subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. jste oprávněni požadovat od společnosti saudek.com přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
  3. jste oprávněni písemně požádat společnost saudek.com o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo "být zapomenut" v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace)
  4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost saudek.com zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;
  5. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost, saudek.com zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
  6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost saudek.com provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
   1. vznést námitku proti zpracování,
   2. požádat společnost saudek.com o vysvětlení,
   3. požadovat, aby společnost saudek.com odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
   4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zasílání obchodních sdělení

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost saudek.com získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.